Samader - Sakarya Rastgele Amatör Olta Balıkçıları
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

DKMPGM Orman İçi Sular Dairesi Görevleri

DKMPGM Orman İçi Sular Dairesi Görevleri

Tarih 06 Ağustos 2009, 19:10 Editör

DKMPGM Orman İçi Sular Dairesi Görevleri

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATININ GÖREVLERİ,ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ 
HAKKINDA YÖNETMELİK
 
Resmi Gazete Tarihi: 16.01.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25348
 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
Görevleri
Madde 32 — Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır; 

a) Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve yeterli mesire yerlerinin ayrılması, korunması, plânlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi ile ilgili işleri yürütmek, 

b) 9.8.1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ile verilen görevleri yapmak ve yaptırmak, 

c) Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, plânlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak ve kurdurmak, 

d) Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

e) Uluslararası koruma sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma esaslarını çevre mevzuatı dikkate alınarak tespit etmek ve yeni düzenlemeler yapmak, 

f) Uluslararası sözleşme ile koruma altına alınan, canlı türleri (flora, fauna) ile alanların korunması konusunda tedbirler almak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

g) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak, 

h) Ülkenin bitki ve hayvan türü genlerinin muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

ı) Çevrenin korunması ile ilgili hedef, ilke ve amaçlar ile stratejiler belirlemek, bunların uygulanmasını izlemek ve koordine etmek, 

j) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak. 


Kuruluş 
Madde 33 — Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü aşağıdaki daire başkanlıklarından teşekkül eder; 

a) Mesire Yerleri Dairesi Başkanlığı 
b) Milli Parklar Dairesi Başkanlığı 
c) Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı 
d) Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 

Mesire Yerleri Dairesi Başkanlığı
Madde 34 — Mesire Yerleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 

a) Orman ve orman rejimine giren veya Genel Müdürlüğün hüküm ve tasarrufu altındaki sahalarda mesire yeri statüsüne uygun potansiyel alanları belirlemek, etüt ve envanterlerini yapmak, ayırmak, tescil etmek, devir veya iptal işlemlerini yapmak, 

b) Genel plan, program ve politikalara uygun olarak bütçe tekliflerini hazırlamak, 

c) Kuruluşları tamamlanan mesire yerlerinin planlanması için gerekli olan haritaları ve gelişme planları ile mevcut gelişme planlarından yenilenmesi gerekenlerin, revizyonlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak, 

d) Gelişme planlarının araziye aplikasyonunu yapmak veya yaptırmak, uygulamaları denetlemek, 

e) Çevresel etki değerlendirme raporlarını incelemek, değerlendirmek ve görüş vermek, 

f) Mesire yerlerinde yapılacak her türlü yapı ve tesisin, mimari ve inşaat projelerini yapmak ve yaptırmak, projeleri tetkik ve kontrol etmek, 

g) Gelişme planları doğrultusunda alt ve üst yapı tesislerini yapmak, bunların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, uygulamaları denetlemek, 

h) Uygulama projelerinin; keşif ve metrajlarını hazırlamak veya hazırlatmak, proje uygulamalarına ilişkin her türlü rapor ve benzeri teknik dokümanları düzenlemek, incelemek, onaylamak, 

ı) Yatırım programlarına uygun iş programlarını hazırlamak, ödeneklerini dağıtmak, uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, dönem ve yıllık gerçekleşmeleri takip etmek, 

j) Mesire yerlerinin geliştirilmesi, yönetilmesi, tanıtılması, kaynak ve kaynak değerlerinin korunmasını sağlamak için her türlü teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak, uygulamaları kontrol ve takip etmek, 

k) Ziyaretçilere verilecek hizmetler ile bu yerlerden faydalanma esaslarını belirlemek, 

l) Mesire yerlerindeki büfe, kır kahvesi, kır gazinosu, satış ünitesi, giriş kontrol ünitesi ve benzeri tesislerin işletilmeleri ile ilgili esasları ve ücret tarifelerini belirlemek, 

m) Hizmet seviyesinin ve kalitesinin yükseltilmesi için, araştırma, anket, istatistik, kurs, seminer, eğitim ve benzeri çalışmalar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, 

n) İdari ve kaynak bütünlüğünü sağlamak amacıyla kamulaştırma tekliflerini hazırlamak, 

o) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve temizlenmesine ilişkin bazı giderler ve bu hususlarda verilecek kredilere ilişkin yerel yönetimler ve kamu kuruluşlarının hazırlayacakları çevre projeleri ve ekli keşif özetlerinin uygun olup olmadığına dair görüş bildirmek, 

p) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak. 

Milli Parklar Dairesi Başkanlığı
Madde 35 — Milli Parklar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 

a) İl Müdürlükleri ile doğa koruma ve milli parklar şube müdürlüklerinden alınan yatırım talepleri doğrultusunda oluşturulan potansiyel alanları belirlemek, etüt ve envanterlerini yaparak kaynak değerlerini tespit etmek, ayırmak, ilan etmek ve kuruluşlarını gerçekleştirmek, 

b) Kuruluşu tamamlananların uzun devreli gelişme planı ve diğer gerekli planları ile mevcut planlarda ihtiyaç duyulan revizyon çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, 

c) Uzun devreli gelişme planları ile yönetim planları doğrultusunda; gereken ölçeklerdeki ağaç röleveli (1/1000, 1/500, 1/200 vb) halihazır haritaları ve plankoteleri temin etmek, gerektiğinde yaptırmak, uygulama imar planlarını ve açık alan düzenlemesi ve peyzaj projelerini yapmak veya yaptırmak ve bunlara ilişkin keşif, metraj, fizibilite, rapor ve benzeri teknik dokümanları hazırlamak veya hazırlatmak, mesleki kontrollük yapmak, kurum dışında yaptırılan bu hizmetlere ilişkin gerekli teknik incelemeyi yapmak, 

d) Uzun devreli gelişme planları ile yönetim planları doğrultusunda; uygulama programlarını yapmak, program etaplarını belirlemek, bunlara ilişkin teknik çalışma gruplarını oluşturmak, uygulama programlarına yönelik eğitim çalışmalarının teknik dokümanlarını hazırlamak veya hazırlattırmak, 

e) Uygulama imar planları ve projeleri doğrultusunda alt ve üst yapı tesislerinin gerçekleştirilmeleri ile bunların bakım, onarımlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, 

f) Planları doğrultusunda sahanın kaynak değerlerine ilişkin izleme çalışmalarını (flora ve faunaya ilişkin tespit ve inceleme çalışmaları, erozyon, kirlilik izleme ve benzeri) yapmak veya yaptırmak, 

g) Diğer özel yasalar ile belirlenecek koruma statüleri (özel çevre koruma, sit alanları ve benzeri) ile turizm merkezlerine ilişkin görüş vermek, çevre düzeni planlarına veri temin etmek, 

h) Çevresel etki değerlendirme raporlarını incelemek, değerlendirmek ve görüş vermek, 

ı) Korunan alanlar dahilinde diğer kurumlarca hazırlanacak her ölçekteki (1/1000, 1/5000, 1/10000 ve 1/25000) planlara ilişkin görüş vermek, 

j) Koruma, geliştirme, yönetim, işletme, tanıtım ile ilgili her türlü idari ve teknik tedbirleri almak, bunlara ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, 

k) Bütçe tekliflerini genel plan, program ve politikalara uygun olarak hazırlamak, 

l) Yatırım bütçesine uygun iş programlarını hazırlamak ve buna göre ödeneklerini dağıtmak, uygulamaları izlemek, değerlendirmek, dönem ve yıl sonu gerçekleşmeleri takip etmek, 

m) Büfe, kır gazinosu, kır kahvesi, satış ünitesi, giriş kontrol ünitesi ve benzeri tesislerin işletilmeleri ile ilgili esasları ve ücret tarifelerini belirlemek, 

n) Uygulama planlarına uygun olarak rafting, safari, traking, dağcılık, paraşütçülük ve benzeri sportif faaliyetlerin uygulanması ve işletilmesine ilişkin esas, usul ve fiyatlarını tespit ederek takip ve kontrolünü yapmak, 

o) Korunan alanlardaki ormanlık sahalarda; altyapı uygulamaları, planlarının öngördüğü faaliyetler veya iklim şartları nedeniyle oluşabilecek durumlara ilişkin her türlü araştırma ve incelemeyi yapmak veya yaptırmak, 

p) Kamulaştırma taleplerinin incelenmesi ile idari ve kaynak bütünlüğünü sağlamak amacı ile yapılacak olan kamulaştırma iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, 

r) Planların uygulanması için gerekli olan Hazine ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazilerin İdaremize tahsisiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

s) Korunan alanlarda her türlü konuya ilişkin gerçek ve tüzel kişiliklerle doğabilecek hukuksal sorunların çözümüne ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 

t) İzin ve irtifak haklarıyla ilgili iş ve işlemler ile takip ve kontrolünü yapmak, 

u) Hizmet seviyesinin ve kalitesinin yükseltilmesi için araştırma, anket, istatistik, eğitim ve benzeri çalışmalar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak, 

v) Daire Başkanlığınca yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin veri tabanı oluşturmak, 

y) Diğer kurumlar veya sivil toplum örgütleri ile birlikte yürütülecek, ulusal veya uluslararası düzeyde, korunan alanlara ilişkin proje önerileri oluşturmak, 

z) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak. 

Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı
Madde 36 — Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 

a) Yurt sathında, av ve yaban hayvanları ile yaşama ortamlarının ve avlakların etüt ve envanteri ile mevcut envanter sonuçlarına göre avlakların avlanma planlarını yapmak ve yaptırmak, 

b) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında koruma statüsü verilen sahalar hariç, orman içi sularda su ürünlerinin etüt envanter ve planlamalarına ait iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, stok ve yıllık üretim kapasitelerini tayin etmek ve ettirmek, 

c) Yurt sathında av ve yaban hayvanlarını korumak, ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında avcılığın ve avlanmanın düzenlenmesini sağlamak, 

d) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında Merkez Av Komisyonu Kararı taslağını hazırlamak, kararın alınması ve yayınlanmasını takiben basım ve dağıtımını sağlamak, 

e) Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

f) Av ve yaban hayvanlarını korumak ve geliştirmek için yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile üretme istasyonları tefrik ve tesis etmek, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

g) Avlakların tescili, işletilmesi ve işlettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

h) Yerli ve yabancıların avlanmasıyla ilgili esasları belirleyerek av turizmi çalışmalarını düzenlemek, 

ı) Bakım ve tedaviye muhtaç olan av ve yaban hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılacağı kurtarma merkezleri tefrik ve tesis etmek, 

j) Uluslararası sözleşmeler ve ilgili kararnameler gereğince av ve yaban hayvanları ile bunlara ait her nevi parçanın ihraç ve ithal izinleri ile ilgili çalışmaları yürütmek, 

k) Uluslararası mevzuat ve CITES sözleşmesi gereğince av ve yaban hayvanları ile bunlara ait her türlü parça ve ürünün ithal ve ihraç izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve bunları denetlemek, 

l) 2873 sayılı Kanun kapsamında koruma statüsü verilen sahalar hariç, orman içi sularda sportif olta balıkçılığı esaslarını belirlemek, düzenli ve kontrollü balıklandırma faaliyetlerini yürütmek, 

m) Av ve yaban hayatı ile ilgili uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, uygulamaya aktarılması ve revizyonunu sağlamak, 

n) Ülkemizin ikili ve bölgesel işbirliği anlaşmaları çerçevesinde, av ve yaban hayatı ile ilgili işbirliği yapılabilecek konuları belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, 

o) Av hayvanları ve orman içi su ürünlerinin satış esas ve usulleri ile fiyatlarını belirlemek ve kontrolünü sağlamak, 

p) Genel plan, program ve politikalara uygun yıllık bütçeleri hazırlamak ve uygulamasını sağlamak, 

r) Hizmet seviyesinin ve kalitesinin yükseltilmesi için, araştırma, anket, istatistik ve benzeri çalışmalarla ilgili iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, 

s) Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde yapmak, yaptırmak ve bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak, 

t) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak. 

Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı

Madde 37 — Doğa Koruma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; 

a) Ulusal mevzuat ve uluslararası koruma sözleşmeleri kapsamında belirlenen yörelerdeki tavsiye, ilke ve prensipler çerçevesinde koruma ve kullanma esaslarını tespit etmek ve yeni düzenlemeler yapmak, 

b) Koruma altına alınan canlı türleri (flora, fauna) ile hassas ekosistemlerin korunması konusunda tedbirler almak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

c) Ülkenin bitki ve hayvan türü genlerinin muhafazası ve iyileştirmesiyle ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak, 

d) Doğa korumaya ilişkin her türlü teknik, idari ve mali iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak koordinasyonu sağlamak, 

e) Uluslararası sözleşmeler kapsamında ülkemizdeki sulak alanların statüsünü belirlemek. Sulak alanların korunması ve geliştirilmesi için yönetim ilke ve politikaları belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, 

f) Ulusal seviyede biyolojik çeşitlilik bileşenlerinin belirlenmesi, korunması ve biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı ile ilgili strateji, politika, prensip ve kriterleri oluşturmak, 

g) Uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükler ile Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarını yerine getirmek, uluslararası gelişmeleri takip etmek, sözleşmenin gerektirdiği çalışmaların yapılmasını sağlamak için kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu gerçekleştirmek, 

h) Görev alanına giren konulara yönelik bilgilendirme, tanıtım ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek, 

ı) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak. 


Bu haber 3119 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Yönetmelikler

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

Amatör Denizci Yönetmeliği

Amatör Denizci Yönetmeliği Amatör Denizci Yönetmeliği
ASOF 2017 TÜRKİYE TURNUVASI TURNA BALIĞI YAKALAMA FİNAL YARIŞMASI GERÇEKLEŞTİ.26 Ekim 2017

GALERİ

ANKET

Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz?


Tüm Anketler

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

Alexa

Tüm Hakları Saklıdır
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi